Bestuursverslag KFF 2014

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2014 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.


Research en productie van Bolk's Companions

Het jaar 2014 was een jaar van:

1. Projectgericht werken: er liepen tegelijkertijd meerdere projecten: de Companion Endocrinologie nadert zijn voltooiing; het promotieonderzoek over de milt vordert gestaag, een eerste publicatie wordt eind 2015 verwacht.

2. Publicaties: de Companion Dementie en Ik is een groot succes met relatief hoge verkoopcijfers. Ook werd de Companion Physiology in het Duits uitgegeven en de Engelse Companions Physiology en Immunology herzien en heruitgegeven. Er werden voorts artikelen uitgebracht; twee daarvan zijn gepubliceerd in de Merkurstab en een derde is ingediend bij het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde.

3. Presentaties: alle Companionmedewerkers gaven in juni een presentatie of workshop op het 4th International Scientific Congress of Anthroposophic Medicine in Leiden. Er was een interview in Stroom (periodiek van Antroposana); de boekpresentatie met betrekking tot Dementie en Ik trok grote belangstelling. In september werd een monografie en een posterpresentatie over de milt op de Internationale Jahreskonferenz der Medizinische Sektion am Goetheanum gepresenteerd. Eind december vond het tweede symposium over de milt plaats aan de Universiteit Witten/Herdecke.

4. Uitbreiding: in de tweede helft van het jaar werd het team uitgebreid met twee nieuwe leden, Arie Bos en Aart van der Stel, die Companions gaan schrijven. Er kwamen aanvragen om de Companions in het Spaans en in het Arabische te vertalen. In februari wisselden we weer een dag uit met de potentiële medewerker in de VS.

5. PR-bewustzijn: er is een PR-plan geschreven en we hebben een eigen website, die in maart 2015 live is gegaan: www.bolkscompanions.com.

6. 4-step: voor de door ons toegepaste onderzoeksmethode werd de naam "4-step" gekozen.

7. Organisatorische vragen: de toename van administratieve werkzaamheden en de uitbreiding van het team maakten een bezinning op onze organisatievorm noodzakelijk.

8. Onderwijs: net als in vorige jaren werd door een aantal medewerkers wederom frequent onderwijs gegeven in verschillende (Oost-) Europese en Noord-Amerikaanse landen

9. De relaties met het het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation, het Louis Bolk Instituut (LBI) en de Medische Sectie aan het Goetheanum werden onderhouden, evenals die met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Witten-Herdecke en verschillende antroposofisch-medische opleidingen en opleiders in diverse Europese landen. Een samenwerkingsovereenkomst met de leerstoel Antroposofische en Integratieve Geneeskunde van Peter Heusser aan de Universiteit Witten-Herdecke werd gefinaliseerd en ondertekend. Er werd ook een samenwerkingsrelatie aangegaan met uitgeverij Nearchus mbt. de Companion Dementie en Ik.

10. Van de tot nu toe uitgegeven Companions: Embryology, Biochemistry, Anatomy, Physiology (EN en DU), Immunology, Pharmacology, The Healing Process, Respiratory Disorders, Depressive Disorders (NL en EN), Wholeness in Science en Dementie en Ik (NL) werden in 2014 ongeveer 600 Companions verkocht. Via de website van het Louis Bolk Instituut werden er meer dan 20.000 exemplaren gedownload.

 

Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

Projecten Geste 1 en 2

11. Publicatie van het artikel waarin de methode beschreven wordt om patronen (ook 'Gestalten' genoemd) in voedingskristallisaties te leren herkennen die een relatie hebben met plantfysiologische processen. Hiermee is het mogelijk om de mate van 'Veroudering' en 'Rijping' van voedingsproducten te kunnen bepalen. Deze methode dient als basis voor voedingskwaliteitsbeoordelingen gebaseerd op levensprocessen. (Doesburg et al. 2014, http://www.tandfonline.com/eprint/QZ72R6mgX9B2HvX3EiW9/full).

12. De internationaal samenwerkende kristallisatiegroepen verenigd in de GESTE-groep hebben een GESTE3-vervolgproject geformuleerd ten behoeve van een financieringsaanvraag. Hoofdthema is het afstemmen en optimaliseren van de manier van kijken in de beoordeling van kristallisatiebeelden (analytische versus globale bewustzijnsmodus). Hiermee wordt de visuele beeldbeoordeling volledig transparant en navolgbaar.

 

Project Homeopathie en Kristallisatie

13. Binnen het homeopathie-project werd een herhaling en praktische toepassing beoogd van een eerder aangetoond onderscheid tussen tin D30- en water D30-potenties (verdunningsfactor 1030) middels een kristallisatie-testsysteem. De geplande experimenten zijn in 2013 uitgevoerd. Een uitvoerige analyse van de data in 2014 laat zien dat het eerder gevonden onderscheid bevestigd kon worden, wat een unicum is in homeopathisch onderzoek. Daarnaast bleek verhitting en mobieletelefoonstraling het onderscheid tussen beide potenties te veranderen, hetgeen praktische consequenties heeft. Met name het effect van mobieletelefoonstraling is spectaculair te noemen omdat het niet strookt met de meest gangbare werkingsmechanisme van homeopathische potenties. Er is een aanvraag ingediend om de resultaten van voornoemde bevindingen en uitkomsten van de data-analyses te verwerken in een promotieonderzoek bij de universiteit Witten-Herdecke (D).

 

Ontwikkeling en toepassing van Fenomenologie in onderwijs

Project Fenomenologie naar de Schoolbanken

14. De projectgroep "Fenomenologie naar de Schoolbanken" is in 2014 van start gegaan. Gedurende een periode van ruim een jaar wordt wekelijks met overtuiging gewerkt aan de productie van een boekje over de vier orgaanstelsels ter inspiratie van biologiedocenten van vrije school-bovenbouwen. Driegeleding is centraal thema geworden, wat zeer inspirerend bleek. In maart 2015 wordt het eerste product besproken op de Landelijke Conferentie waar vrijwel alle biologiedocenten bij elkaar komen. Door Hogeschool Leiden wordt onderzocht of dit ook interessant is voor kunstzinnig therapeuten en/of onderwijzers.

15. Tijdens het jaarlijkse fenomenologieweekend raakten ook docenten van schei- en natuurkunde enthousiast door ons project. Ook daar is behoefte aan bronnen die in het eigen werkveld geproduceerd zijn. Mede in verband met de groei van de scholen en de daarmee samengaande aanwas van nieuwe leerkrachten is verbreding van de vakkennis vanuit fenomenologisch perspectief aan de orde.

16. Dit alles sluit aan op landelijke ontwikkelingen binnen de vrijeschool om eigen materiaal te ontwikkelen.


Het bestuur heeft in 2014 tweemaal vergaderd en onderhield verder contact via de email.


Het bestuur heeft op 29.04.2015 voor het boekjaar 2014 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.

Zie ook het complete jaarverslag 2014 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science