Bestuursverslag KFF 2018

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2018 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

1. Publicaties en lezingen

2. Project GESTE (Gestalt Evaluatie en Structuur Evaluatie)

3. Project PROPAR (PROcesses and PARameters)

4. Promotieonderzoek naar het effect van hitte en GSM-telefoonstraling op homeopathische verdunningen

II Research en productie van Bolk's Companions

1. Publicaties

2. Website

3. Studenten

4. Samenwerking

5. Bestelling Companions

6. Organisatie

7. 4-step benadering

8. Onderwijs

 

III Werkgroep 'Fenomenologie naar de schoolbanken' 

Project
Evolutie 

Doel
Publicatie van een boekje over Evolutie voor vakleerkrachten van de Bovenbouw en wellicht andere scholen. En mogelijk voor andere belangstellenden in dit onderwerp. 

Evolutie krijgen de schoolkinderen met de paplepel naar binnen gegoten en zij komen van school met een gefixeerd beeld van de mens als 'naakte aap'. Noch het specifieke menselijk biologische, noch het psychologische of cultureel-spirituele wordt hen bewust gemaakt. Daarom arriveren eigenlijk alle studenten als 'klare Darwinisten' aan de universiteit. Het boekje in wording stelt bij die mensopvatting vraagtekens, laat zwakten en fouten in de gedachtegang zien, biedt veel biologisch materiaal om evolutie ook anders te leren zien. Doel is bewustwording van gegroeide vooroordelen bij gebrek aan informatie en een ook biologisch gefundeerd perspectief op een humaner mensbeeld. Leraren zullen materiaal vinden dat hen zelf aan het denken zet, zodat zij gemotiveerd en geïnformeerd het thema Evolutie kunnen aangaan. 

Stand van zaken
Door de drie werkgroepleden wordt gestudeerd op en geschreven over evolutie. Het boekje nadert zijn voltooiing. Onlangs is meerdere mensen gevraagd om de voorlopige versie dwars te lezen. Dat heeft opgeleverd: vertrouwen enerzijds en concrete aanwijzingen ter verbetering anderzijds.

Het blijkt voor ons heel moeilijk om in te schatten, hoe lang we nodig hebben. Veelbelovende nieuwe titels bieden soms weer nieuwe inzichten. Het kost ontzettend veel tijd en daarmee verdampt onze planning steeds. Dan denken we maar: Darwin deed er ruim 20 jaar over, voordat hij durfde te publiceren. Wij hopen najaar 2019 het boekje uit te brengen. 

Kosten
We werken op basis van werkelijk gemaakte kosten. Voor de drukker en de vormgever zijn voldoende middelen uit schenkingen binnengekomen. De werkgroepleden declareren reiskosten. De schrijf- en studie-uren worden niet betaald.

De werkgroep
Guus van der Bie
Gert Adema
Willem de Vletter

 

Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation

Het bestuur heeft in 2018 4 maal vergaderd en onderhield verder contact via de email.
Het bestuur heeft op 15-03-2019 voor het boekjaar 2018 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.
Jaarverslag en jaarrekening 2018 zijn vastgesteld op 12-05-2019.
Zie ook het complete jaarverslag 2018 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science